Pozew o alimenty

Adwokat Olga Garwarska

Pozew o alimenty

To pismo inicjujące postępowanie o alimenty. Nie wymaga szczególnej formy, ale musi spełniać ogólne wymogi pisma procesowego w sprawie cywilnej.

W sprawach o alimenty najważniejsze są dwa aspekty. Po pierwsze ustalenie kosztów utrzymania osoby uprawnionej do alimentów i wykazanie jej usprawiedliwionych potrzeb. Po drugie, należy wykazać dowodami dochody, ale  też i możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty

Przede wszystkim należy dołączyć odpis aktu urodzenia zobowiązanego, ewentualnie dalsze akty urodzenia, za pomocą których wykażesz pokrewieństwo pomiędzy dzieckiem a rodzicem, ewentualnie dalszym krewnym, od którego dochodzisz alimentów. Zasada ta ma zastosowanie w sprawie po raz pierwszy inicjowanej przed sądem. Natomiast w przypadku wystąpienia z pozwem o podwyższenie alimentów, do pozwu należy dołączyć odpis poprzedniego orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny. Do każdego pozwu w sprawie alimentów należy dołączyć jeden dodatkowy egzemplarz pozwu oraz wszystkich dokumentów załączonych do pozwu adresowanego do sądu.

Inne przydatne dokumenty do pozwu o alimenty

Do pozwu warto dołączyć dokumenty, które przedstawiać będą wysokość ponoszonych przez uprawnionego do alimentów wydatków związanych z zaspokajaniem koniecznych potrzeb. Istotnym dowodem w sprawie mogą być również same zeznania strony, w których przedstawione zostaną te wszystkie okoliczności, które sąd bada ustalając prawo do alimentów oraz ich wysokość.

Adwokat alimenty – rola profesjonalnego pełnomocnika

Postępowanie w sprawie o alimenty nie należy do szczególnie skomplikowanych dowodowo. Niemniej jednak niejednokrotnie pomoc adwokata jako profesjonalnego okazuje się być nieodzowna. Szczególnie istotna jest pomoc adwokata przy sporządzeniu pozwu o alimenty. Pozew jest pismem inicjującym postępowanie i jako takim najważniejszym dla wnoszącego żądanie. Określa bowiem żądanie i kierunek postępowania dowodowego. Istotnym jest również zasada prekluzji dowodowej w postępowaniu cywilnym. Brak przytoczenia w pozwie wszelkich twierdzeń i dowodów, skutkować może na dalszym etapie sprawy, pominięciem przez sąd zgłoszonych dowodów. Sąd może bowiem uznać, że są one spóźnione i sprzeczne z zasadą koncentracji materiału dowodowego sprawy.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie – pozew o alimenty. Ostrołęka Adwokat Alimenty Olga Garwarska. 

Odszkodowanie za pobicie

­

wypadek pod wpływem alkoholu

Odszkodowanie za pobicie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za pobicie – to najnowsza sprawa zlecona naszej Kancelarii Adwokackiej przez Klienta, w celu jej przeprowadzenia

Wysokość odszkodowania za pobicie

W dotychczas prowadzonych przez Nas sprawach, najwyższa suma uzyskanego dla Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu wyniosło 76.000zł. Dochodzenie roszczeń w tego rodzaju sprawach ma charakter złożony. Zwyczajowo wymaga podjęcia skoordynowanych działań z dziedziny prawa karnego oraz prawa cywilnego.

Ostateczna wysokość kompensacji przysługującej poszkodowanemu uzależniona jest od wielu czynników. Mówiąc najprościej, zależy od stopnia uszkodzenia ciała oraz skutku tego uszkodzenia. Skutek mierzony jest w czasie i w rozmiarze poniesionych wydatków oraz doznanych strat materialnych. Dlatego każda sprawa ma charakter indywidualny i nie jest możliwe przyjęcie generalnego i uniwersalnego szablonu.   

­ Doświadczenie zawodowe i wszechstronna pomoc

Adwokat Olga Garwarska posiada 15 letnie doświadczenie zawodowego. Z sukcesem pomaga Klientom zarówno w postępowaniu przedsądowym, pomagając wyjednać zgodne stanowisko stron. W razie zaś takiej konieczności, przygotowuje pisma inicjujące postępowania, opracowuje dla Klientów stanowisko w sprawie, a nadto reprezentuje Klientów przed Sądem. Dotychczas przeprowadziła kilka tysięcy spraw, w tym te z zakresu prawa cywilnego o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Własny rozwój zawodowy realizuje wykonując zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej Olga Garwarska w Ostrołęce, świadcząc tam kompleksową pomoc prawną i wsparcie dla swoich Klientów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie – odszkodowanie za pobicie. Ostrołęka Adwokat Olga Garwarska. 

Pozew o rozwód

wypadek pod wpływem alkoholu

Pozew o rozwód – wymogi.

To pismo procesowe, które nie wymaga szczególnej formy. Wymaga natomiast zachowania ogólnej formuły i zasad, wymaganych dla pism procesowych w sprawach cywilnych

Wymogi, jakie pozew o rozwód powinien spełniać

O ile pozew odpowiadać będzie wymogom formalnym, sąd przyjmie pozew do rozpoznania. Przystępując do opracowania pozwu o rozwód, należy wiedzieć jakie kwestie objęte są procedowaniem sądu w ramach sprawy rozwodowej. Pozew o rozwód inicjuje postępowanie rozwodowe, w którym sąd orzeka przede wszystkim o tym, czy dopuszczalne jest orzeczenie rozwodu w danym stanie faktycznym. Ma tutaj również istotne znaczenie wpływ rozwodu na dobro małoletnich dzieci stron. Jeśli zachodzą warunki do orzeczenia rozwodu, sąd w zależności od stanowiska stron ustala winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Oprócz zawinienia, sąd nadto rozstrzyga kwestię powierzenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, ustala kontakty rodzica z dzieckiem.

­Rozwód a alimenty

Sąd ustala również zakres obowiązku alimentacyjnego. Sprawy rozwodowe to proces, w którym możliwe jest również dochodzenie sposobu korzystania z pomieszczeń mieszkalnych dotychczas wspólnie zamieszkiwanych przez strony. Mnogość zagadnień rozstrzyganych w ramach sprawy rozwodowe, wymaga właściwego przygotowania pozwu, by postępowanie przebiegło sprawnie i z zamierzonym efektem. Pozew należy przygotować właściwie tak od strony argumentacji na poparcie twierdzeń powoda, jak i od strony dowodowej. 

Pozew o rozwód, odpowiedź na pozew o rozwód. Sprawy rodzinne. Adwokat Ostrołęka sprawy rozwodowe – Adwokat Olga Garwarska.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Adwokat rozwód Ostrołęka

wypadek pod wpływem alkoholu

Adwokat rozwód Ostrołęka – Olga Garwarska

Rozwód – to najnowsza sprawa przyjęta do prowadzenia przez naszą Kancelarię. W ramach przygotowania sprawy o rozwód, przeprowadzamy w przyjaznej atmosferze kompleksową rozmowę z Klientem.

Zrozumienie i indywidualne podejście do Klienta

W zależności od preferencji Klienta, sprawę w imieniu Kancelarii prowadzić może adwokat – mężczyzna albo adwokat – kobieta. Sprawa o rozwód wymaga taktownego podejścia i zrozumienia. Szczególnie jeśli Klient wnosi o ustalenie winy współmałżonka w rozkładzie pożycia. Co równie istotne, sąd w sprawie o rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron. Decyduje również o kontaktach rodzica z dzieckiem. Są to kwestie wrażliwe. Dlatego mając w tym zakresie bogate doświadczenie zawodowe, pomagamy Klientom przejść przez proces rozwodu z możliwe najmniejszym bagażem emocji. Z drugiej jednak strony prowadzimy sprawę w taki sposób by osiągnąć założone przez Klienta cele i korzyści.

Doświadczenie zawodowe i wszechstronna pomoc

Adwokat Olga Garwarska posiada 14 letnie doświadczenie zawodowego. Z sukcesem pomaga Klientom zarówno w postępowaniu przedsądowym, pomagając wyjednać zgodne stanowisko stron. W razie zaś takiej konieczności, przygotowuje pisma inicjujące postępowania, opracowuje dla Klientów stanowisko w sprawie, a nadto reprezentuje Klientów przed Sądem. Dotychczas przeprowadziła kilka tysięcy spraw, w tym te z dziedziny prawa rodzinnego. Własny rozwój zawodowy realizuje wykonując zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej Olga Garwarska w Ostrołęce, świadcząc tam kompleksową pomoc prawną i wsparcie dla swoich Klientów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Adwokat rozwód Ostrołęka Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Wypadek pod wpływem alkoholu

Wypadek pod wpływem alkoholu – adwokat Ostrołęka 

Nie zawsze nietrzeźwy kierowca uczestniczący w wypadku winien być utożsamiany jako jego sprawca. 

­

Rola obrońcy w sprawie o wypadek pod wpływem alkoholu

Należy wiedzieć, że nietrzeźwy kierowca uczestniczący w wypadku drogowym nie zawsze winien być utożsamiany jako jego sprawca. Rolą obrońcy jest wykazać w toku postępowania karnego, że stan nietrzeźwości nie miał wpływu na zaistniałe zdarzenie. Natomiast bezpośrednia przyczyna wypadku to zawinione naruszenie przepisów ruchu drogowego przez inną osobę. Obowiązująca zasada domniemania niewinności wymaga wykazania przez prokuratora, że to nie stan nietrzeźwości kierującego doprowadził do wypadku, ale zawinione naruszenie zasad ruchu drogowego.

Stan prawny sprawy o wypadek z udziałem nietrzeźwego kierowcy

Ważne jest, by położyć właściwy nacisk na analizę stanu prawnego mającego zastosowanie w danym zdarzeniu drogowym, w którym nietrzeźwemu kierującemy przypisuje się winę za spowodowanie wypadku. Rolą obrońcy jest dopilnować, by oskarżyciel publiczny nie przypisał kierującemu naruszenia zasad ruchu drogowego tylko w postaci stanu nietrzeźwości. Taki stan sam w sobie nie przesądza o winie.

Stan nietrzeźwości kierującego i jego konsekwencje karne

Stężenie alkoholu we krwi rodzące odpowiedzialność za przestępstwo nie zawsze rodzi konsekwencję wyroku skazującego i zakazu prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Stąd istnieje możliwość uzyskania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, ale również skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 6 miesięcy. W najbardziej korzystnym przypadku, możliwe jest uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Sukces naszej Kancelarii to wynik zaangażowania i ciężkiej pracy na rzecz Klientów, którzy wyrazili wysoką ocenę świadczonej przeze mnie pomocy. Opinie dostępne są tutaj – Kliknij link.   

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Rozdzielnośc majątkowa adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Rozdzielność majątkowa adwokat

Rozdzielność majątkowa małżonków. To jeden z możliwych ustrojów majątkowych małżeńskich. Wynikać może z woli małżonków, umawiających się na tego rodzaju relacje majątkowe w małżeństwie.

Przyczyny i metody ustanowienia rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkową mogą ustalić małżonkowie z własnej woli, umawiając się na tego rodzaju relacje majątkowe w małżeństwie.  Jednak niekiedy rozdzielność majątkowa małżonków powstaje z mocy prawa. Przykładem tego jest orzeczenie przez sąd rozwodu albo separacji, ubezwłasnowolnienie całkowite małżonka czy ogłoszenie upadłości małżonka.


Kiedy warto ustanowić rozdzielność majątkową

Niejednokrotnie – z uwagi na zobowiązania finansowe jednego z małżonków – istotne znaczenie ma data powstania rozdzielności majątkowej. Dlatego rozdzielność majątkowa może być również orzeczona przez sąd z datą wsteczną aniżeli data rozstrzygnięcia sądu. W celu doboru rozwiązania do konkretnego stanu faktycznego, warto zasięgnąć opinii profesjonalnego podmiotu jakim jest adwokat. Prawnik posiadający wiedzę praktyczną w tym zakresie ukierunkuje dalszy tok postępowania, by małżonek zainteresowany ustanowieniem ustroju majątkowego innego aniżeli rozdzielność majątkowa, osiągnął to w możliwie najszybciej i najskuteczniejszymi narzędziami prawa.     

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Zachęcam do korzystania z mojej pomocy jako adwokata, już na wstępnym etapie sprawy,  jeszcze przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej czy złożeniem pozwu do sądu. Należycie rozważenie wszelkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy i odniesienie ich do instytucji prawa cywilnego i rodzinnego, pozwoli w przyszłości uniknąć nieporozumień i sporów jakie wyniknąć mogą na skutek nienależycie rozważonej decyzji.

Sukces ten jest wynikiem mojego zaangażowania i ciężkiej pracy na rzecz Klientów, którzy wyrazili wysoką ocenę świadczonej przeze mnie pomocy. Opinie dostępne są tutaj – Kliknij link.   

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Adwokat Ostrołęka rozwody

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Ostrołęka rozwody

Rozwody i szeroko rozumiana problematyka temu towarzysząca tj. władza rodzicielska, alimenty, podział majątku, to wiodąca specjalizacja Adwokata Olgi Garwarskiej. Posiada ona 14 letnie doświadczenie zawodowe.

­14 lat doświadczenia zawodowego

Adwokat Olga Garwarska posiada 14 letnie doświadczenie zawodowego. Z sukcesem pomaga Klientom zarówno w postępowaniu przedsądowym, pomagając wyjednać zgodne stanowisko stron. W razie zaś takiej konieczności, przygotowuje pisma inicjujące postępowania, opracowuje dla Klientów stanowisko w sprawie, a nadto reprezentuje Klientów przed Sądem. Dotychczas przeprowadził niemal 1000 spraw z tej dziedziny. Własny rozwój zawodowy realizuje wykonując zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej Olga Garwarska w Ostrołęce, świadcząc tam kompleksową pomoc prawną i wsparcie dla swoich Klientów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Jazda po alkoholu Adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Jazda po alkoholu Adwokat

Jazda pod alkoholu – to jedno z najczęściej popełnianych czynów zabronionych. Należy odróżnić stan po użyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu

To pojęcia prawne oddzielające łagodniejszą odpowiedzialność za wykroczenie od odpowiedzialności karnej za przestępstwo. ST Dlatego odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega osoba, kierująca pojazdem mechanicznym, u której stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,5 promila albo stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,25mg/l. Niższe wartości mogą rodzić odpowiedzialnością za wykroczenie.

­Co za to grozi ?

Stężenie alkoholu we krwi rodzące odpowiedzialność za przestępstwo nie zawsze rodzi konsekwencję wyroku skazującego i zakazu prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Stąd istnieje możliwość uzyskania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, ale również skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 6 miesięcy. W najbardziej korzystnym przypadku, możliwe jest uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Adwokat na telefon

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat na telefon

W trosce o zdrowie Klientów, ale również w każdej pilnej sprawie, dla dobra Klientów, istnieje możliwość uzyskania porady prawnej telefonicznie / Messenger

Jak uzyskać poradę prawną telefonicznie

Istnieje możliwość skorzystania z porady prawnej przez telefon lub Messenger. Aby porada telefoniczna mogła się odbyć należy:
– skontaktować się z Kancelarią i przedstawić zakres oczekiwanej porady,
– dokonać przedpłaty na rachunek Kancelarii,
– w ustalonym terminie adwokat skontaktuje się z Klientem lub w tym czasie będzie oczekiwał na kontakt ze strony Klienta.   

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Adwokat na telefon Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Odrzucenie spadku

Adwokat Olga Garwarska

Odrzucenie spadku – Adwokat Ostrołęka 

Instytucja ta ma na celu uchronić spadkobierców od prawnych i ekonomicznych następstw mogących wyniknąć z dziedziczenia. Dlatego warto wiedzieć na czym polega odrzucenie spadku, kiedy jest celowe i jak należy to wykonać

Dlaczego i kiedy odrzucić spadek

W praktyce odrzucenia spadku jest uzasadnione, gdy długi spadkowe przewyższają jego wartość. Podstawowa forma dziedziczenia w aktualnym stanie prawnym to tzw. ustawowa tj. z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności. Można jednak przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi albo spadek odrzucić. Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku to 6 miesięcy od uzyskania informacji o powołaniu do spadku. W praktyce najczęściej jako datę początkową przyjmuje się śmierć spadkodawcy. Jednak w konkretnym stanie faktycznym, może to być inna data, uzależniona od okoliczności danego przypadku. Upływ tych 6 miesięcy i milczenie spadkobiercy powoduje nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku – jak należy to wykonać

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem. Spadkobierca składa stosowny wniosek w okresie do 6 miesięcy od powołania do spadku wraz z opłatą sądową od wniosku. Inna możliwość to w tym terminie stawić się przed notariuszem, który odbierze takie oświadczenie.

Czy można odwołać oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie takie jest co do zasady nieodwołalne. Jednak istnieją od tego wyjątki. W praktyce dotyczy to złożenia oświadczenia pod wpływem błędu istotnego, jak chociażby ujawnienie następnie rzeczywistej wartości majątku spadkodawcy (bądź to długi bądź aktywa, o których nie było wiadomo w dacie składania oświadczenia). Należy jednak wykazać, że pomimo dochowania wysokiej staranności, spadkobierca nie mógł uzyskać takich informacji. Odrzucenie spadku wywodzi taki skutek, jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku. Jest pomijany w dziedziczeniu.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.