Wypadek pod wpływem alkoholu

Wypadek pod wpływem alkoholu – adwokat Ostrołęka 

Nie zawsze nietrzeźwy kierowca uczestniczący w wypadku winien być utożsamiany jako jego sprawca. 

­

Rola obrońcy w sprawie o wypadek pod wpływem alkoholu

Należy wiedzieć, że nietrzeźwy kierowca uczestniczący w wypadku drogowym nie zawsze winien być utożsamiany jako jego sprawca. Rolą obrońcy jest wykazać w toku postępowania karnego, że stan nietrzeźwości nie miał wpływu na zaistniałe zdarzenie. Natomiast bezpośrednia przyczyna wypadku to zawinione naruszenie przepisów ruchu drogowego przez inną osobę. Obowiązująca zasada domniemania niewinności wymaga wykazania przez prokuratora, że to nie stan nietrzeźwości kierującego doprowadził do wypadku, ale zawinione naruszenie zasad ruchu drogowego.

Stan prawny sprawy o wypadek z udziałem nietrzeźwego kierowcy

Ważne jest, by położyć właściwy nacisk na analizę stanu prawnego mającego zastosowanie w danym zdarzeniu drogowym, w którym nietrzeźwemu kierującemy przypisuje się winę za spowodowanie wypadku. Rolą obrońcy jest dopilnować, by oskarżyciel publiczny nie przypisał kierującemu naruszenia zasad ruchu drogowego tylko w postaci stanu nietrzeźwości. Taki stan sam w sobie nie przesądza o winie.

Stan nietrzeźwości kierującego i jego konsekwencje karne

Stężenie alkoholu we krwi rodzące odpowiedzialność za przestępstwo nie zawsze rodzi konsekwencję wyroku skazującego i zakazu prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Stąd istnieje możliwość uzyskania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, ale również skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 6 miesięcy. W najbardziej korzystnym przypadku, możliwe jest uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Sukces naszej Kancelarii to wynik zaangażowania i ciężkiej pracy na rzecz Klientów, którzy wyrazili wysoką ocenę świadczonej przeze mnie pomocy. Opinie dostępne są tutaj – Kliknij link.   

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Rozdzielnośc majątkowa adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Rozdzielność majątkowa adwokat

Rozdzielność majątkowa małżonków. To jeden z możliwych ustrojów majątkowych małżeńskich. Wynikać może z woli małżonków, umawiających się na tego rodzaju relacje majątkowe w małżeństwie.

Przyczyny i metody ustanowienia rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkową mogą ustalić małżonkowie z własnej woli, umawiając się na tego rodzaju relacje majątkowe w małżeństwie.  Jednak niekiedy rozdzielność majątkowa małżonków powstaje z mocy prawa. Przykładem tego jest orzeczenie przez sąd rozwodu albo separacji, ubezwłasnowolnienie całkowite małżonka czy ogłoszenie upadłości małżonka.


Kiedy warto ustanowić rozdzielność majątkową

Niejednokrotnie – z uwagi na zobowiązania finansowe jednego z małżonków – istotne znaczenie ma data powstania rozdzielności majątkowej. Dlatego rozdzielność majątkowa może być również orzeczona przez sąd z datą wsteczną aniżeli data rozstrzygnięcia sądu. W celu doboru rozwiązania do konkretnego stanu faktycznego, warto zasięgnąć opinii profesjonalnego podmiotu jakim jest adwokat. Prawnik posiadający wiedzę praktyczną w tym zakresie ukierunkuje dalszy tok postępowania, by małżonek zainteresowany ustanowieniem ustroju majątkowego innego aniżeli rozdzielność majątkowa, osiągnął to w możliwie najszybciej i najskuteczniejszymi narzędziami prawa.     

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Zachęcam do korzystania z mojej pomocy jako adwokata, już na wstępnym etapie sprawy,  jeszcze przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej czy złożeniem pozwu do sądu. Należycie rozważenie wszelkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy i odniesienie ich do instytucji prawa cywilnego i rodzinnego, pozwoli w przyszłości uniknąć nieporozumień i sporów jakie wyniknąć mogą na skutek nienależycie rozważonej decyzji.

Sukces ten jest wynikiem mojego zaangażowania i ciężkiej pracy na rzecz Klientów, którzy wyrazili wysoką ocenę świadczonej przeze mnie pomocy. Opinie dostępne są tutaj – Kliknij link.   

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Adwokat Ostrołęka rozwody

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Ostrołęka rozwody

Rozwody i szeroko rozumiana problematyka temu towarzysząca tj. władza rodzicielska, alimenty, podział majątku, to wiodąca specjalizacja Adwokata Olgi Garwarskiej. Posiada ona 14 letnie doświadczenie zawodowe.

­14 lat doświadczenia zawodowego

Adwokat Olga Garwarska posiada 14 letnie doświadczenie zawodowego. Z sukcesem pomaga Klientom zarówno w postępowaniu przedsądowym, pomagając wyjednać zgodne stanowisko stron. W razie zaś takiej konieczności, przygotowuje pisma inicjujące postępowania, opracowuje dla Klientów stanowisko w sprawie, a nadto reprezentuje Klientów przed Sądem. Dotychczas przeprowadził niemal 1000 spraw z tej dziedziny. Własny rozwój zawodowy realizuje wykonując zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej Olga Garwarska w Ostrołęce, świadcząc tam kompleksową pomoc prawną i wsparcie dla swoich Klientów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Jazda po alkoholu Adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Jazda po alkoholu Adwokat

Jazda pod alkoholu – to jedno z najczęściej popełnianych czynów zabronionych. Należy odróżnić stan po użyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu

To pojęcia prawne oddzielające łagodniejszą odpowiedzialność za wykroczenie od odpowiedzialności karnej za przestępstwo. ST Dlatego odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega osoba, kierująca pojazdem mechanicznym, u której stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,5 promila albo stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,25mg/l. Niższe wartości mogą rodzić odpowiedzialnością za wykroczenie.

­Co za to grozi ?

Stężenie alkoholu we krwi rodzące odpowiedzialność za przestępstwo nie zawsze rodzi konsekwencję wyroku skazującego i zakazu prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Stąd istnieje możliwość uzyskania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, ale również skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 6 miesięcy. W najbardziej korzystnym przypadku, możliwe jest uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Adwokat na telefon

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat na telefon

W trosce o zdrowie Klientów, ale również w każdej pilnej sprawie, dla dobra Klientów, istnieje możliwość uzyskania porady prawnej telefonicznie / Messenger

Jak uzyskać poradę prawną telefonicznie

Istnieje możliwość skorzystania z porady prawnej przez telefon lub Messenger. Aby porada telefoniczna mogła się odbyć należy:
– skontaktować się z Kancelarią i przedstawić zakres oczekiwanej porady,
– dokonać przedpłaty na rachunek Kancelarii,
– w ustalonym terminie adwokat skontaktuje się z Klientem lub w tym czasie będzie oczekiwał na kontakt ze strony Klienta.   

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Adwokat na telefon Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Odrzucenie spadku

Adwokat Olga Garwarska

Odrzucenie spadku – Adwokat Ostrołęka 

Instytucja ta ma na celu uchronić spadkobierców od prawnych i ekonomicznych następstw mogących wyniknąć z dziedziczenia. Dlatego warto wiedzieć na czym polega odrzucenie spadku, kiedy jest celowe i jak należy to wykonać

Dlaczego i kiedy odrzucić spadek

W praktyce odrzucenia spadku jest uzasadnione, gdy długi spadkowe przewyższają jego wartość. Podstawowa forma dziedziczenia w aktualnym stanie prawnym to tzw. ustawowa tj. z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności. Można jednak przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi albo spadek odrzucić. Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku to 6 miesięcy od uzyskania informacji o powołaniu do spadku. W praktyce najczęściej jako datę początkową przyjmuje się śmierć spadkodawcy. Jednak w konkretnym stanie faktycznym, może to być inna data, uzależniona od okoliczności danego przypadku. Upływ tych 6 miesięcy i milczenie spadkobiercy powoduje nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku – jak należy to wykonać

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem. Spadkobierca składa stosowny wniosek w okresie do 6 miesięcy od powołania do spadku wraz z opłatą sądową od wniosku. Inna możliwość to w tym terminie stawić się przed notariuszem, który odbierze takie oświadczenie.

Czy można odwołać oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie takie jest co do zasady nieodwołalne. Jednak istnieją od tego wyjątki. W praktyce dotyczy to złożenia oświadczenia pod wpływem błędu istotnego, jak chociażby ujawnienie następnie rzeczywistej wartości majątku spadkodawcy (bądź to długi bądź aktywa, o których nie było wiadomo w dacie składania oświadczenia). Należy jednak wykazać, że pomimo dochowania wysokiej staranności, spadkobierca nie mógł uzyskać takich informacji. Odrzucenie spadku wywodzi taki skutek, jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku. Jest pomijany w dziedziczeniu.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Nakaz Opuszczenia Lokalu

Adwokat Olga Garwarska

Nakaz opuszczenia lokalu

Od 30.11.2020r. poszkodowani przemocą domową otrzymali dodatkową ochronę prawną.

 

Ustawa obowiązująca od 30.11.2020r. zmieniła istotnie zakres ochrony prawnej udzielanej poszkodowanym przemocą w rodzinie. Nowe uprawnienia w tym zakresie nadano Policji. Wprowadzono nowy – przyspieszony tryb – rozpoznawania spraw w tym zakresie przez sądy. Nakaz opuszczenia lokalu oraz zakaz zbliżania się to istotne elementy ochrony praw osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

­Kiedy Policja może wydać nakaz lub zakaz wobec sprawcy przemocy domowej

Aktualnie szerokie uprawnienia w tym zakresie nadano Policji. Nawet podczas interwencji domowej, Policja może ustalić czy w rodzinie dochodzi do przemocy. W takim przypadku, policjant ma wówczas prawo wydać sprawcy określony nakaz lub zakaz. Nakaz dotyczy natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zakaz zobowiązuje do powstrzymania się od zbliżania do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz taki lub zakaz są natychmiast wykonalne.

­ Czas obowiązywania zakazu lub nakazu

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od dnia wydania. Jednak, na wniosek poszkodowanego złożony w stosownym czasie, sąd może udzielić zabezpieczenia również przez przedłużenie obowiązywania tego nakazu lub zakazu złożonego jednocześnie z wnioskiem o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie mu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zaskarżenie nakazu lub zakazu

Sprawcy przemocy w rodzinie przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia doręczenia nakazu lub zakazu, zaś sąd winien je rozpoznać w ciągu 3 dni.

O czym powinien pamiętać poszkodowany

Nakaz lub zakaz wydany przez Policję obowiązuje do 14 dni od doręczenia go sprawcy. W tym czasie poszkodowany winien złożyć do Sądu cywilnego wniosek o kontynuację takiego nakazu lub zakazu. Jednocześnie, wraz z wnioskiem, należy złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Jest to tymczasowe orzeczenie sądu, które może przedłużyć obowiązujący już nakaz lub zakaz aż do wydania prawomocnego postanowienia sądu.

Dobry Adwokat – czyli jaki?

Dobry adwokat – czyli jaki ?

Często używane jest sformułowanie, że osoby potrzebujące profesjonalnej pomocy prawnej poszukują dobrego adwokata

­Kryteria jakie winien spełniać adwokat, by być uznanym za dobrego ?

W mojej ocenie dobry adwokat winien wypełniać obowiązki wobec Klienta gorliwie i sumiennie, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami uczciwości, słuszności i sumienności. Takie właśnie wartości oraz cele przyświecają mi i realizuję je sumiennie od czasu założenia mojej Kancelarii Adwokackiej. Tym kieruję się w codziennym życiu zawodowym.

Doświadczenie zawodowe, zaangażowanie i rzetelność świadczonej pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz karnych

To zasadnicze atrybuty decydujące o możliwości osiągnięcia sukcesu i pożądanego rozwiązania. Reprezentuję Klientów na wszystkich etapach postępowania. Negocjuję polubowne rozwiązanie sporów i zawarcie ugód. W braku porozumienia, reprezentuję Klientów przed Sądem I i II instancji.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska – Prawnik Ostrołęka . 

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Adwokat Olga Garwarska

Zadośćuczynienie a odszkodowanie. Komu się należy, kiedy i w jakiej wysokość.
Zawinione wyrządzenie drugiej osobie szkody rodzi obowiązek jej naprawienia

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – różnice, zasady przyznawania

Szkoda to wynik wszelkich zdarzeń związanych z codziennym życiem np.: wypadek komunikacyjny lub podczas pracy, błąd medyczny, pokrzywdzenie przestępstwem (uszczerbek na zdrowiu, skradzione lub zniszczone rzeczy ruchome). Prawo cywilne przewiduje kompensację szkody w formie wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Odszkodowanie rekompensuje szkody majątkowe. To zwrot poniesionych kosztów przykładowo: naprawy samochodu, leczenia, odkupienia uszkodzonej odzieży, utraconych w wyniku kradzieży czy przywłaszczenia rzeczy ruchomych. Obejmuje również zwrot utraconych zarobków. Odrębną kwestię stanowi renta należna w przypadku utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się potrzeby poszkodowanego lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Zadośćuczynienie – jak ustala się jego wysokość

Zadośćuczynienie to rekompensata z tytułu doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych. Wysokość zadośćuczynienia, inaczej niż ma to miejsce przy odszkodowaniu, nie jest możliwa do oszacowania w prosty sposób. Zależy od rozmiaru cierpień fizycznych oraz psychicznych. Pod uwagę należy brać stopień i długotrwałość uszczerbku na zdrowiu, długotrwałość choroby, cierpień oraz leczenia, ograniczenia ruchowe. Istotną rolę odgrywa dotychczasowy tryb życia i możliwości przywrócenia zdrowia do stanu poprzedniego i powrotu do dotychczasowych aktywności życiowych jak praca, sport, życie rodzinne. Kryterium pomocniczym jest określenie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Opierając się na praktyce orzeczniczej sądów prognozować należy, że 1 % uszczerbku na zdrowiu uprawnia do zadośćuczynienia w kwocie od 1000zł do 3000zł, a konkretna kwota uzależniona jest od wielu okoliczności faktycznych, w tym tych wyżej przykładowo przytoczonych.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska – Prawnik Ostrołęka . 

KONTAKT:  691 158 100

Odwołanie darowizny Adwokat Ostrołęka

Adwokat Olga Garwarska

Odwołanie darowizny Adwokat Ostrołęka

ODWOŁANIE DAROWIZNY. Kodeks cywilny określa dwa zasadnicze stany faktyczne, w których darowizna może zostać odwołana

Pierwszy dotyczy odwołania darowizny jeszcze niewykonanej, a więc takiej gdzie wprawdzie umowę zawarto, ale nie została jeszcze wykonana, a stan majątkowy darczyńcy uległ takiemu pogorszeniu, że wykonanie darowizny nastąpi z uszczerbkiem dla jego własnego utrzymania lub ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych. Druga – najczęściej występująca sytuacja – to  odwołanie darowizny już wykonanej (jak np. darowanie nieruchomości) przez darczyńcę, jeżeli obdarowany dopuścił się wobec niego rażącej niewdzięczności. Odwołanie darowizny w tym przypadku obwarowane jest zachowaniem ustawowego terminu.

Najbardziej jaskrawym przykładem rażącej niewdzięczności jest dopuszczenie się przestępstwa wobec darczyńcy lub jego osób najbliższych.

Inne sytuacje to przykładowo: rażące zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, przy czym chodzi o sytuacje na pierwszy rzut oka rażące, nie zaś o zwykłe pogorszenie się stosunków rodzinnych w formie nieporozumień, sporów co do sposobu zarządzania nieruchomością. Olga Garwarska – Adwokat Ostrołęka odwołanie darowizny. Bogate doświadczenie zawodowe, wszechstronna i rzetelna pomoc prawna, reprezentacja przed sądem.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.