Adwokat Ostrołęka Sprawy egzekucyjne

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Ostrołęka sprawy egzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne to jedno z najistotniejszych narzędzi mających na celu niezasadnie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. 

Rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnego 

Komornik nie bada zasadności obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego. Jego zadaniem jest wyłącznie jego wyegzekwowanie. Stąd przewidziano dwie zasadnicze instytucje, których celem jest powstrzymanie działań egzekucyjnych. Są to powództwo opozycyjne oraz powództwo ekscydencyjne. Jedną z podstaw powództwa opozycyjnego jest sytuacja, w której nastąpiło zdarzenie – po powstaniu tytułu egzekucyjnego – wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Mogą to być zdarzenia zależne od woli stron jak np. spełnienie świadczenia bądź od takiej woli niezależne jak np. przedawnienie roszczenia, niemożność świadczenia wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Z kolei powództwo ekscydencyjne przysługuje osobie, która nie jest dłużnikiem, a mimo to zajęta została rzecz lub prawo nienależące faktycznie do dłużnika, a do tej osoby. Powództwo to ma na celu sprzeciwienie się prowadzeniu egzekucji z zajętego przez komornika przedmiotu będącego własnością osoby pozywającej. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, kiedy w trakcie egzekucji zajęte przez komornika zostaną rzeczy ruchome będące we władaniu dłużnika, a stanowiące własność kogoś innego. Ostrołęka Adwokat Olga Garwarska – sprawy egzekucyjne.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

 

Skarga Nadzwyczajna

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Ostrołęka – skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna jest szczególnym narzędziem prawnym pozwalających wzruszyć prawomocne orzeczenia, które rażąco naruszają porządek prawny, w tym prawa człowieka określone w Konstytucji.

Jakich spraw dotyczy skarga nadzwyczajna

Skarga może zostać wniesiona w sprawach prawomocnie przed sądem zakończonych zarówno karnych, jak i cywilnych. Skarga ta ma na celu zapewnienie, by orzeczenie sądu było zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Podstawy wniesienia skargi

Skarga nadzwyczajna winna być oparta na zarzutach ściśle określonych w ustawie. Jest to naruszenia zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określonych w Konstytucji. Także jeśli skarżone orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub jeśli zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dodatkowy warunek – orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Kto może wnieść skargę

Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Termin wniesienia skargi

Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Co istotne, do 03 kwietnia 2021r. skargę można składać na orzeczenia zapadłe wcześniej niż 5 lat wstecz, ale nie później niż po 17 października 1997 r. 

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Zachowek

Adwokat Olga Garwarska

Zachowek – Adwokat Ostrołęka – sprawy spadkowe

Istotną kwestię w prawie spadkowym jest zachowek. Celem zachowku jest zabezpieczenie sytuacji majątkowej członków najbliższej rodziny spadkodawcy. W tym celu wprowadzono przepisy szczegółowo regulujące instytucję prawną określaną jako zachowek.

Komu przysługuje zachowek

­Osobami uprawnionymi do żądania wypłaty w gotówce tytułem zachowku są: zstępni spadkodawcy, jego małżonek oraz rodzice. Przez określenie zstępnych należy rozumieć: dzieci spadkodawcy, wnuki, prawnuki.
Spełnione muszą zostać jednak określone warunki powstania żądania. Zasadniczy to swoiste pokrzywdzenie wymienionych osób, które dziedzicząc na podstawie przepisów ustawy uzyskałyby przysporzenie majątkowe. Jednak nie mogą tego uzyskać ponieważ spadkodawca rozporządził za życia swoim majątkiem w inny sposób niż określony w ustawie. Takim innym sposobem może być np. rozporządzenie testamentowe, z pokrzywdzeniem albo zupełnym pominięciem spadkobiercy ustawowego. Inny przypadek to dokonanie przez spadkodawcę za życia darowizny, skutkiem czego było zmniejszenie wartości spadku przypadającego wskazanym wyżej osobom uprawnionym. Istotne jest, że prawo do zachowku przysługuje wówczas, gdy dochodzonej kwoty zachowku osoba uprawniona nie uzyskała. Wyłącza prawo do zachowku uzyskanie należnej kwoty np. w formie darowizny od spadkodawcy czy powołania do spadku.

­Jaka wysokość zachowku

Każdej osobie uprawnionej do zachowku przysługuje żądanie jego wypłaty w wysokości 1/2 udziału jaki by osobie tej przypadał na postawie dziedziczenia ustawowego. Jeśli osoba uprawniona jest całkowicie niezdolna do pracy albo jeżeli osoba uprawniona jest dla spadkobiercy zstępnym małoletnim, wówczas wysokość zachowku wzrasta do 2/3 należnego udziału ustawowego.   

 

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Odwrócony Łańcuch Dystrybucji Leków

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat – odwrócony łańcuch dystrybucji leków

Sprawy określane jako odwrócony łańcuch dystrybucji leków, to  zagadnienie którego istota może wynikać z naruszenia szeregu przepisów. Dotyczy ono m. in. Ustawy Prawo farmaceutyczne (w tym rozporządzeń wykonawczych do ustawy), Ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu karnego.

Dlatego w pewnych warunkach, naruszenia te mogą wyczerpywać znamiona przestępstw określonych w wymienionych aktach prawnych.  Jednak nie każde naruszenie w/w przepisów, stanowi przestępstwo. Istniały bowiem historycznie luki prawne w przepisach dotyczących obrotu farmaceutykami. Nie można ich zastępować i uzupełniać post factum prawem karnym i postępowaniami karnymi.

Moja Kancelaria Adwokacka, posiada w swym zespole specjalistę, mającego szeroką wiedzę uzyskaną m. in. na szkoleniach specjalistycznych. Mamy również bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw, których przedmiotem jest odwrócony łańcuch dystrybucji leków.

Pewne aspekty procesu jakim jest odwrócony łańcuch dystrybucji leków, w ujęciu historycznym, nie podlegały odpowiedzialności karnej. Jest to wynikiem braku regulacji prawnych  o charakterze karnym, zakazujących tego rodzaju czynności. Art. 1 § 1 kodeksu karnego stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Tymczasem, stan prawny Ustawy Prawo farmaceutyczne, był w okresie od 2015r. do obecnej chwili wielokrotnie zmieniany. Celem zmian było, by czyny związane z procesem jakim jest odwrócony łańcuch dystrybucji leków poddać odpowiedzialności karnej. W takiej sytuacji, niedopuszczalnym jest uzupełnianie luk w przepisach różnego rodzaju interpretacjami przepisów karnych lub administracyjnych poprzez ich rozszerzanie, analogię itp.

Podejmując skuteczną obronę w tego rodzaju sprawach, pierwszorzędnie analizujemy sprawę pod względem stanu prawnego obowiązującego w dacie czynów objętych postępowaniem.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Adwokat odwrócony łańcuch dystrybucji leków. Działam również na terenie całego kraju.

Niebieska karta ostrołęka

Adwokat Olga Garwarska

Niebieska Karta Ostrołęka

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, zapoznaj się z zawartymi tu informacjami, które pozwolą Ci zaplanować właściwe dalsze postępowanie wobec sprawcy czynu. Niebieska Karta to jeden z jego elementów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią w celu bezpłatnej, wstępnej oceny sytuacji procesowej osoby poszkodowanej i podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postępowania. 
Niebieska Karta to jeden z jego elementów, wprawdzie pomocny, ale nie najskuteczniejszy w dowodzeniu istnienia przemocy domowej. 
Procedura Niebieskiej Karty podejmowana przez policjanta w przypadku przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie. Niebieska Karta zostaje zakończona w chwili gdy przemoc w rodzinie już nie występuje. 

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. 

KONTAKT:  691 158 100

Adwokat Ostrołęka – sprawy rodzinne

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Ostrołęka sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty), to moja wiodąca specjalizacja. Sprawy rozwodowe ściśle powiązane są z rozwijaną przeze mnie równolegle specjalizacją podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Mój dorobek zawodowy i doświadczenie w tym zakresie, zbudowałam w oparciu o wszechstronną znajomość wiedzy prawniczej, wspartej najnowszym orzecznictwem sądów, ale także na podstawie współpracy ze specjalistami różnych dziedzin mających zastosowanie w takich sprawach, w tym z zakresu psychologii i psychiatrii, doradztwa rodzinnego, a także detektywa który może wspomóc w zdobyciu dowodów do tego rodzaju spraw sądowych.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Adwokat Ostrołęka sprawy rodzinne. Działam również na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Adwokat Maków Mazowiecki

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Maków Mazowiecki

Jako Adwokat specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych i rodzinnych – rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, urzędami. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.

Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Adwokat Maków Mazowiecki Olga Garwarska. Działam również na terenie całego kraju.

KONTAKT: 691 158 100

Prawnik Ostrołęka

Adwokat Olga Garwarska

Prawnik Ostrołęka

Szanowni Państwo,
Zasadniczy zakres mojej praktyki zawodowej, realizuję prowadząc sprawy karne oraz cywilne (rozwody, spadki, podział majątku, zasiedzenia).
Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.

Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Dotychczasowa rzetelna i profesjonalna działalność mojej Kancelarii Adwokackiej, głosem zadowolonych Klientów, zaowocowała w 2019 roku zajętym II miejscem w rankingu Orły Prawa – najpopularniejszych kancelarii adwokackich w Ostrołęce.

 Prawnik Ostrołęka Adwokat. Działam również na terenie całego kraju.

KONTAKT: 691 158 100

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska prawnik Adwokat Ostrołęka . Działam również na terenie całego kraju.

Adwokat sprawy spadkowe Przasnysz

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat sprawy spadkowe Przasnysz

Sprawy spadkowe to moja wiodąca specjalizacja. Obejmuje ona stwierdzenie przez sąd nabycie prawa do spadku i jest ściśle powiązana z równolegle rozwijaną przeze mnie specjalizacją – podział spadku, będący konsekwencją wydanego uprzednio postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Mój dorobek zawodowy i doświadczenie w tym zakresie, zbudowałam w oparciu o wszechstronną znajomość wiedzy prawniczej, wspartej najnowszym orzecznictwem sądów, ale także na podstawie współpracy ze specjalistami różnych dziedzin mających zastosowanie w takich sprawach, w tym z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i szacowania wartości oraz geodezji.

Podział majątku często jest przyczyną nieporozumień i konfliktów między dziedziczącymi wspólnie przedmioty spadku. Negatywne emocje, stres, nierzadko prowadzą do podejmowania przez stronę sporu niewłaściwych decyzji albo ich braku. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata. Mając obszerną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, a zarazem możliwość obiektywnej oceny sytuacji Klienta, przedstawiam najkorzystniejsze możliwości rozwiązania sporu, reprezentuję Klienta w kontaktach i negocjacjach ze stroną przeciwną, w celu ewentualnego wypracowania ugody, a w razie jej braku – reprezentuję Klienta przed sądem.

Zachęcam do korzystania ze wsparcia i pomocy adwokata już na etapie postępowania, przed sądem dotyczącego stwierdzenia nabycia prawa do spadku, ponieważ bez koniecznej wiedzy, istnieje wysokie ryzyko zagubienia się Klienta w zawiłościach prawnych, co może bardzo niekorzystnie wpłynąć na ostateczny wynik sprawy poprzez chociażby błędne rozstrzygnięcie co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia spadku.

Tel. 691 158 100

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska Adwokat sprawy spadkowe Przasnysz. Działam również na terenie całego kraju.

Adwokat sprawy spadkowe Ostrołęka

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat sprawy spadkowe Ostrołęka

Sprawy spadkowe to moja wiodąca specjalizacja. Obejmuje ona stwierdzenie przez sąd nabycia prawa do spadku i jest ściśle powiązana z równolegle rozwijaną przeze mnie specjalizacją – podział spadku, będący konsekwencją wydanego uprzednio postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Mój dorobek zawodowy i doświadczenie w tym zakresie, zbudowałam w oparciu o wszechstronną znajomość wiedzy prawniczej, wspartej najnowszym orzecznictwem sądów, ale także na podstawie współpracy ze specjalistami różnych dziedzin mających zastosowanie w takich sprawach, w tym z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i szacowania wartości oraz geodezji.

Podział majątku często jest przyczyną nieporozumień i konfliktów między dziedziczącymi wspólnie przedmioty spadku. Negatywne emocje, stres, nierzadko prowadzą do podejmowania przez stronę sporu niewłaściwych decyzji albo ich braku. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata. Mając obszerną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, a zarazem możliwość obiektywnej oceny sytuacji Klienta, przedstawiam najkorzystniejsze możliwości rozwiązania sporu, reprezentuję Klienta w kontaktach i negocjacjach ze stroną przeciwną, w celu ewentualnego wypracowania ugody, a w razie jej braku – reprezentuję Klienta przed sądem.

Zachęcam do korzystania ze wsparcia i pomocy adwokata już na etapie postępowania przed sądem dotyczącego stwierdzenia nabycia prawa do spadku, ponieważ bez koniecznej wiedzy, istnieje wysokie ryzyko zagubienia się Klienta w zawiłościach prawnych, co może bardzo niekorzystnie wpłynąć na ostateczny wynik sprawy poprzez chociażby błędne rozstrzygnięcie co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia spadku.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska Adwokat Sprawy Spadkowe Ostrołęka. Działam również na terenie całego kraju.

Tel. 691 158 100

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.