Adwokat wyszków sprawy cywilne rozwód karne

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Wyszków sprawy cywilne rozwód karne.

Specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych –rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami – na każdym etapie, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, organami administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.
Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym w rolnictwie ostrołęka

unsplash

Jako Adwokat, uzyskuję dla Moich Klientów odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym w rolnictwie Ostrołęka. Uszczerbki na zdrowiu, wypadki śmiertelne, szkody rzeczowe. Działam na terenie całego kraju

Bezpłatnie dokonuję wstępnej analizy zasadności odszkodowania. 

UWAGA: często KRUS odmawia wypłaty odszkodowania z powodu nie dochowania przez poszkodowanego procedury zgłoszenia szkody. Dlatego musi być tu dochowa szczególna staranność począwszy już od czasu i formy zgłoszenia szkody.

Komu i kiedy należy się odszkodowanie?
Przysługuje ono ubezpieczonemu rolnikowi, ale też domownikowi. Należy się wówczas, gdy wskutek wypadku przy pracy w rolnictwie lub rolniczej choroby zawodowej, powstał stały albo długotrwały uszczerbek na zdrowiu. W przypadku śmierci ubezpieczonego, członkom jego rodziny należy się od KRUS jednorazowe odszkodowanie.

Co zrobić by dochodzić odszkodowania? Jaki jest koszt?
Jeśli nie otrzymałeś odszkodowania albo zostało ono zaniżone, skontaktuj się z moją Kancelarią Adwokacką.

Tel. 691 158 100

odszkodowanie zadośćuczynienie za wypadek przy pracy ostrołęka

unsplash

Jako Adwokat, uzyskuję dla Moich Klientów odszkodowanie zadośćuczynienie za wypadek przy pracy Ostrołęka. Uszczerbki na zdrowiu, wypadki śmiertelne, szkody rzeczowe. Działam na terenie całego kraju

UWAGA: Bezpłatnie dokonuję wstępnej analizy zasadności odszkodowania. 

Komu i kiedy należy się odszkodowanie?
Należy Ci się odszkodowanie zadośćuczynienie jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku w pracy albo osoba Tobie najbliższa poniosła śmierć – nawet jeśli do zdarzenia doszło kilkanaście lat temu! Tylko wyłączna wina pracownika pozwoli pracodawcy uwolnić się od odpowiedzialności za wypadek przy pracy.

Za co należy się odszkodowanie lub zadośćuczynienie?
Zakres rzeczy, które stanowią podstawę do odszkodowania i jego wysokość jest bardzo szeroki. Dla przykładu wymienić można: koszty leczenia, zadośćuczynienie za wszelkie następstwa uszczerbku na zdrowiu jak np. ból, niepełnosprawność, depresja, pogorszenie sytuacji finansowej, przygotowanie do wykonywania innego zawodu, renta. Jeśli śmierć poniosła osoba dla Ciebie najbliższa (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, ale także dalsza rodzina o ile łączyły Was szczególnie bliskie relacje), przysługuje Ci odszkodowanie za wszelkie koszty pogrzebu – także nagrobku, za pogorszenie Twojej sytuacji finansowej i Twojego stanu zdrowia np. depresja, nerwice.

Co zrobić by dochodzić odszkodowania? Jaki jest koszt?
Jeśli nie otrzymałeś odszkodowania albo zostało ono zaniżone, skontaktuj się z moją Kancelarią Adwokacką.

Jak dochodzić odszkodowania?
Zdobyte dotychczas bogate doświadczenie, pozwala mi w imieniu Klientów skutecznie dochodzić należnych im roszczeń w postępowaniu polubownym i sądowym (cywilnie lub karnie) oraz komorniczym. 

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Odszkodowanie zadośćuczynienie za wypadek drogowy kolizje ostrołęka

Adwokat Olga Garwarska

Jako Adwokat, uzyskuję dla Moich Klientów odszkodowania zadośćuczynienie za wypadek drogowy kolizje Ostrołęka.
Uszczerbki na zdrowiu, wypadki śmiertelne, szkody rzeczowe. Działam również na terenie całego kraju.

UWAGA: Bezpłatnie dokonuję wstępnej analizy zasadności odszkodowania.

Komu i kiedy należy się odszkodowanie?
Należy Ci się odszkodowanie jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku bądź kolizji albo osoba Tobie najbliższa poniosła śmierć – nawet jeśli do zdarzenia doszło kilkanaście lat temu!

Za co należy się odszkodowanie?
Zakres rzeczy, które stanowią podstawę do odszkodowania i jego wysokość jest bardzo szeroki. Dla przykładu wymienić można: koszty leczenia, zadośćuczynienie za wszelkie następstwa uszczerbku na zdrowiu jak np. ból, niepełnosprawność, depresja, pogorszenie sytuacji finansowej, przygotowanie do wykonywania innego zawodu, renta. Jeśli śmierć poniosła osoba dla Ciebie najbliższa (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, ale także dalsza rodzina o ile łączyły Was szczególnie bliskie relacje), przysługuje Ci odszkodowanie za wszelkie koszty pogrzebu – także nagrobku, za pogorszenie Twojej sytuacji finansowej i Twojego stanu zdrowia np. depresja, nerwice.

Co zrobić by dochodzić odszkodowania? Jaki jest koszt?
Jeśli nie otrzymałeś odszkodowania albo zostało ono zaniżone, skontaktuj się z moją Kancelarią Adwokacką.

Jak dochodzić odszkodowania?
Zdobyte dotychczas bogate doświadczenie, pozwala mi w imieniu Klientów skutecznie dochodzić należnych im roszczeń w postępowaniu polubownym i sądowym (cywilnie lub karnie) oraz komorniczym. 

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego Ostrów mazowiecka

unsplash

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego Ostrów Mazowiecka.
Wniosek taki może złożyć sam skazany, ale również jego obrońca

Zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, jako dozoru stacjonarnego, może otrzymać każda osoba skazana prawomocnie na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku, pod warunkiem że skazanie nie nastąpiło w ramach tak zwanej multirecydywy – to jest ponownego skazania za takie samo rodzajowo przestępstwo.  W Systemie Dozoru Elektronicznego można odbywać również karę orzeczoną w wyroku łącznym – o ile nie przekracza 1 roku.

Jakie warunki trzeba spełniać, by sąd wydał taką zgodę?
Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów. We wniosku o odbywanie kary w SDE należy sądowi w szczególności wykazać, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Ponadto skazany musi wskazać miejsce swojego stałego pobytu, w którym karę tą będzie odbywał, zaś zamieszkałe tam wraz z nim osoby pełnoletnie powinny wyrazić na to pisemną zgodę, a także zgodę na możliwą kontrolę organu dozorującego.

Czy zgodę na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego może otrzymać skazany, który odbywa już karę?
Tak. Wystąpić o taką zgodę może zarówno skazany już odbywająca karę, ale również i skazany, który odbywania kary jeszcze nie rozpoczął i nawet w przypadku gdy upłynął już wyznaczony termin stawiennictwa w zakładzie karnym.

Na czym polega odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Skazany ma obowiązek nieprzerwanie nosić nadajnik, pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie, odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego, umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator, udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, stosownych wyjaśnień – również przy użyciu rejestratora stacjonarnego. Powinien dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą albo zniszczeniem oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną.

Jakie są warunki techniczne odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Kara w tym systemie może być wykonywana jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Zasadniczo teren Ostrów Mazowiecka oraz powiat ostrowski pozostają w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego na tym terenie.  W każdym przypadku, Sąd do którego złożony zostanie przedmiotowy wniosek, zasięgnie informacji organu dozorującego o możliwościach technicznych istniejących pod adresem wskazanym przez skazanego jako miejsce odbywania kary. 

Czy skazany może opuszczać miejsce zamieszkania, w którym odbywa karę w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak. Sąd w orzeczeniu określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo opuścić miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu: zrobienia niezbędnych zakupów, udania się do pracy, kościoła,  sprawowania opieki nad dziećmi, odwiedzin członków rodziny, osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, edukacji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z adwokatem,

Czy można otrzymać przepustkę lub zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego
Tak. Gdy zaistnieje zdarzenie szczególnie ważne dla skazanego, a dotyczące względów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, skazany może zwrócić się do kuratora sądowego o zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary na okres do 7 dni.

Czy można otrzymać przerwę w odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak, o ile przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego Przasnysz Maków Mazowiecki różan

unsplash

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego – Przasnysz Maków Mazowiecki Różan.
Wniosek taki może złożyć sam skazany, ale również jego obrońca

Zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, jako dozoru stacjonarnego, może otrzymać każda osoba skazana prawomocnie na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku, pod warunkiem że skazanie nie nastąpiło w ramach tak zwanej multirecydywy – to jest ponownego skazania za takie samo rodzajowo przestępstwo.  W Systemie Dozoru Elektronicznego można odbywać również karę orzeczoną w wyroku łącznym – o ile nie przekracza 1 roku.

Jakie warunki trzeba spełniać, by sąd wydał taką zgodę?
Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów. We wniosku o odbywanie kary w SDE należy sądowi w szczególności wykazać, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Ponadto skazany musi wskazać miejsce swojego stałego pobytu, w którym karę tą będzie odbywał, zaś zamieszkałe tam wraz z nim osoby pełnoletnie powinny wyrazić na to pisemną zgodę, a także zgodę na możliwą kontrolę organu dozorującego.

Czy zgodę na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego może otrzymać skazany, który odbywa już karę?
Tak. Wystąpić o taką zgodę może zarówno skazany już odbywająca karę, ale również i skazany, który odbywania kary jeszcze nie rozpoczął i nawet w przypadku gdy upłynął już wyznaczony termin stawiennictwa w zakładzie karnym.

Na czym polega odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Skazany ma obowiązek nieprzerwanie nosić nadajnik, pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie, odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego, umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator, udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, stosownych wyjaśnień – również przy użyciu rejestratora stacjonarnego. Powinien dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą albo zniszczeniem oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną.

Jakie są warunki techniczne odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Kara w tym systemie może być wykonywana jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Zasadniczo teren Przasnysza oraz powiatu przasnyskiego, Makowa Maz. i powiatu makowskiego w tym Różan, pozostaje w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego na tym terenie.  W każdym przypadku, Sąd do którego złożony zostanie przedmiotowy wniosek, zasięgnie informacji organu dozorującego o możliwościach technicznych istniejących pod adresem wskazanym przez skazanego jako miejsce odbywania kary. 

Czy skazany może opuszczać miejsce zamieszkania, w którym odbywa karę w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak. Sąd w orzeczeniu określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo opuścić miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu: zrobienia niezbędnych zakupów, udania się do pracy, kościoła,  sprawowania opieki nad dziećmi, odwiedzin członków rodziny, osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, edukacji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z adwokatem,

Czy można otrzymać przepustkę lub zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego
Tak. Gdy zaistnieje zdarzenie szczególnie ważne dla skazanego, a dotyczące względów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, skazany może zwrócić się do kuratora sądowego o zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary na okres do 7 dni.

Czy można otrzymać przerwę w odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak, o ile przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego pułtusk

unsplash

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego – Pułtusk.
Wniosek taki może złożyć sam skazany, ale również jego obrońca

Zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, jako dozoru stacjonarnego, może otrzymać każda osoba skazana prawomocnie na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku, pod warunkiem że skazanie nie nastąpiło w ramach tak zwanej multirecydywy – to jest ponownego skazania za takie samo rodzajowo przestępstwo.  W Systemie Dozoru Elektronicznego można odbywać również karę orzeczoną w wyroku łącznym – o ile nie przekracza 1 roku.

Jakie warunki trzeba spełniać, by sąd wydał taką zgodę?
Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów. We wniosku o odbywanie kary w SDE należy sądowi w szczególności wykazać, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Ponadto skazany musi wskazać miejsce swojego stałego pobytu, w którym karę tą będzie odbywał, zaś zamieszkałe tam wraz z nim osoby pełnoletnie powinny wyrazić na to pisemną zgodę, a także zgodę na możliwą kontrolę organu dozorującego.

Czy zgodę na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego może otrzymać skazany, który odbywa już karę?
Tak. Wystąpić o taką zgodę może zarówno skazany już odbywająca karę, ale również i skazany, który odbywania kary jeszcze nie rozpoczął i nawet w przypadku gdy upłynął już wyznaczony termin stawiennictwa w zakładzie karnym.

Na czym polega odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Skazany ma obowiązek nieprzerwanie nosić nadajnik, pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie, odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego, umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator, udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, stosownych wyjaśnień – również przy użyciu rejestratora stacjonarnego. Powinien dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą albo zniszczeniem oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną.

Jakie są warunki techniczne odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Kara w tym systemie może być wykonywana jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Zasadniczo teren Pułtuska oraz powiatu pułtuskiego pozostaje w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego na tym terenie.  W każdym przypadku, Sąd do którego złożony zostanie przedmiotowy wniosek, zasięgnie informacji organu dozorującego o możliwościach technicznych istniejących pod adresem wskazanym przez skazanego jako miejsce odbywania kary. 

Czy skazany może opuszczać miejsce zamieszkania, w którym odbywa karę w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak. Sąd w orzeczeniu określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo opuścić miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu: zrobienia niezbędnych zakupów, udania się do pracy, kościoła,  sprawowania opieki nad dziećmi, odwiedzin członków rodziny, osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, edukacji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z adwokatem,

Czy można otrzymać przepustkę lub zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego
Tak. Gdy zaistnieje zdarzenie szczególnie ważne dla skazanego, a dotyczące względów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, skazany może zwrócić się do kuratora sądowego o zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary na okres do 7 dni.

Czy można otrzymać przerwę w odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak, o ile przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wyszków

unsplash

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego – Wyszków.
Wniosek taki może złożyć sam skazany, ale również jego obrońca

Zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, jako dozoru stacjonarnego, może otrzymać każda osoba skazana prawomocnie na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku, pod warunkiem że skazanie nie nastąpiło w ramach tak zwanej multirecydywy – to jest ponownego skazania za takie samo rodzajowo przestępstwo.  W Systemie Dozoru Elektronicznego można odbywać również karę orzeczoną w wyroku łącznym – o ile nie przekracza 1 roku.

Jakie warunki trzeba spełniać, by sąd wydał taką zgodę?
Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów. We wniosku o odbywanie kary w SDE należy sądowi w szczególności wykazać, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Ponadto skazany musi wskazać miejsce swojego stałego pobytu, w którym karę tą będzie odbywał, zaś zamieszkałe tam wraz z nim osoby pełnoletnie powinny wyrazić na to pisemną zgodę, a także zgodę na możliwą kontrolę organu dozorującego.

Czy zgodę na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego może otrzymać skazany, który odbywa już karę?
Tak. Wystąpić o taką zgodę może zarówno skazany już odbywająca karę, ale również i skazany, który odbywania kary jeszcze nie rozpoczął i nawet w przypadku gdy upłynął już wyznaczony termin stawiennictwa w zakładzie karnym.

Na czym polega odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Skazany ma obowiązek nieprzerwanie nosić nadajnik, pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie, odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego, umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator, udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, stosownych wyjaśnień – również przy użyciu rejestratora stacjonarnego. Powinien dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą albo zniszczeniem oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną.

Jakie są warunki techniczne odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Kara w tym systemie może być wykonywana jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Zasadniczo teren Wyszkowa oraz powiatu wyszkowskiego pozostaje w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego na tym terenie.  W każdym przypadku, Sąd do którego złożony zostanie przedmiotowy wniosek, zasięgnie informacji organu dozorującego o możliwościach technicznych istniejących pod adresem wskazanym przez skazanego jako miejsce odbywania kary. 

Czy skazany może opuszczać miejsce zamieszkania, w którym odbywa karę w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak. Sąd w orzeczeniu określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo opuścić miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu: zrobienia niezbędnych zakupów, udania się do pracy, kościoła,  sprawowania opieki nad dziećmi, odwiedzin członków rodziny, osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, edukacji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z adwokatem,

Czy można otrzymać przepustkę lub zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego
Tak. Gdy zaistnieje zdarzenie szczególnie ważne dla skazanego, a dotyczące względów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, skazany może zwrócić się do kuratora sądowego o zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary na okres do 7 dni.

Czy można otrzymać przerwę w odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak, o ile przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Alimentacyjny nakaz zapłaty; opieka naprzemienna rodziców

Nadchodzą istotne zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie karnym. W dniu 21.02.2019r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do prac sejmowych istotny projekt ustawy wprowadzający m. in.:

alimentacyjny nakaz zapłaty. Nakaz ma być wydawany przez sąd w terminie 14 dni od wniesienia pozwu i będzie natychmiast wykonalny. Kwota alimentów będzie uzależniona od ilości dzieci pochodzących od tych samych rodziców i wyliczana procentowo od kwoty przeliczeniowej corocznie ogłaszanej przez Ministra Sprawiedliwości. Według aktualnie projektowanych założeń w 2019r. będzie to około: 500 zł na jedno dziecko, 950zł na dwoje, a 1200zł na troje dzieci. Wnosząc pozew o alimenty, możliwym będzie także dochodzenie wyższych kwot alimentów, co nie będzie możliwe w opisanym wyżej szybkim trybie.

opieka naprzemienna rodziców nad dzieckiem. Oprócz dotychczasowych rozstrzygnięć, Sąd będzie mógł pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Oznacza to, że dziecka będzie mogło mieszkać np. przez 1 miesiąc czy dłużej u jednego z rodziców, a następnie u drugiego – o ile takie rozstrzygnięcie nie będzie godziło w jego dobro.

wygaśnięcie z mocy prawa świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka, które ukończyło 25 lat. Nastąpi to, jeśli dziecko nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ze względu na wyjątkowe okoliczności , z których powodu dziecko nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, sąd przedłuży na żądanie uprawnionego obowiązywanie świadczeń alimentacyjnych na dalszy okres.

odpowiedzialność karna za naruszanie przez rodzica orzeczenia sądu dotyczącego kontaktów z dzieckiem albo zamieszkiwania dziecka z rodzicem w ustalonych okresach czasu. Grozić będzie za to grzywna w wysokości od 100zł do 1.080.000zł albo kara ograniczenia wolności od jednego miesiąca do dwóch lat.

 

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

NIEDZIELE HANDLOWE 2019 – KALENDARZ. KONSEKWENCJE NARUSZENIA

Kiedy w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 roku będą niedziele handlowe?

Ustawą z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, określono ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Zobacz poniżej Kalendarz – zaznaczone Niedziele Handlowe 2019 roku.

Wczytuję kalendarz...
Powered by Booking Calendar

 

W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są: handel i wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Ponadto zakazane jest: powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Ustawa szczegółowo określa branże handlowe, których nie dotyczą ograniczenia w handlu.

Jaka jest odpowiedzialność i kara za naruszenie zakazu handlu w niedzielę?
Pracodawcy i przedsiębiorcy za powierzenie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta albo w określonych godzinach – grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Takie postępowanie stanowi wykroczenie i prowadzone jest na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Szczegółowe uregulowania prawne znajdziesz w Ustawie z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2018r. poz 305) – link do Ustawy.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.