Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności-art. 150, 151 kkw

Unsplash

Z jakich powodów można wnosić o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?
Zasadniczo wniosek taki można uzasadniać przyczynami zdrowotnymi lub osobistymi dotyczącymi skazanego lub jego rodziny.

Art. 150 kodeksu karnego wykonawczego (dalej kkw) stanowi, że Sąd w pewnych przypadkach ma obowiązek orzec o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności. To wówczas gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiająca wykonywania tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Natomiast na podstawie art. 151 kkw sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 1 roku (a wobec kobiety ciężarnej albo osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem do 3 lat). Sąd może orzec to gdy natychmiastowe wykonania kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Chodzi tu o stan zdrowia skazanego, konieczność sprawowania opieki przez skazanego nad członkami rodziny lub zapewnienia środków na utrzymanie.  W każdym przypadku wniosek powinien zawierać należytą i przekonującą argumentację, popartą dowodami lub zgłoszone stosowne wnioski dowodowe.

Ile czasu może trwać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?
O
droczenie na podstawie art. 150 kkw orzeka się na czas aż do ustania przeszkody w jej odbyciu. Natomiast na podstawie art. 151 kkw – na okres do 1 roku. Czas odroczenia może zostać określony przez sąd na czas krótszy niż 1 rok np. na okres 6 miesięcy. Wówczas możliwe jest ponowne złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary, jednak łączny czas odroczenia nie może trwać dłużej niż 1 rok. Wspomnieć należy, że czas odroczenia wykonania kary wobec kobiety ciężarnej albo osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem może wynosić 3 lata.

Kiedy należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć po uprawomocnieniu się wyroku, niezależnie od tego czy skazany otrzymał wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Dobra praktyką jest, by wniosek złożyć jeszcze przed otrzymaniem wezwania. Możliwe jest również złożenie wniosku po otrzymaniu wezwania, a nawet po upływie wyznaczonego terminu do stawiennictwa, jednak zasadniczo w takim przypadku sytuacja skazanego może ulec skomplikowaniu – o czym poniżej. Należy również pamiętać o złożeniu z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem wniosku o dalsze odroczenie wykonania kary, jeśli dotychczas nie było orzeczone na maksymalny czas.

Czy wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności powoduje wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności?
Zgodnie z art. 9 § 4 kkw, złożenie takiego wniosku co do zasady nie wstrzymuje wykonania kary. Jednak  sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może jednak postanowić o wstrzymaniu wykonania kary. Dlatego, o ile takie szczególnie uzasadnione wypadki zachodzą, należy wraz z ewentualnie spóźnionym wnioskiem o odroczenie wykonania kary, złożyć również wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Wniosek taki winien zawierać szczególnie precyzyjną i przekonującą sąd argumentację.

Gdzie należy złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia i o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności?
Wnioski te należy złożyć do sądu wykonawczego tj. tego, który wydał wyrok w I instancji, nawet jeśli następnie taki wyrok został zmieniony przez sąd odwoławczy. Jeśli np. w I instancji orzekał Sąd Rejonowy Ostrołęka, a wyrok na skutek apelacji został zmieniony przez Sąd Okręgowy Ostrołęka, to sądem do którego należy złożyć takie wnioski będzie Sąd Rejonowy w Ostrołęce. Należy również rozważyć, czy wobec skazanego nie zachodzą warunki do złożenia wniosku o to by sąd orzekł odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – SDE. Czytaj więcej o SDE….

Czytaj również: Jak uniknąć wykonania kary pozbawienia wolności?

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

 

Tel. 691 158 100

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego Ostrołęka

unsplash

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Wniosek taki może złożyć sam skazany, ale również jego obrońca

Zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, jako dozoru stacjonarnego, może otrzymać każda osoba skazana prawomocnie na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku, pod warunkiem że skazanie nie nastąpiło w ramach tak zwanej multirecydywy – to jest ponownego skazania za takie samo rodzajowo przestępstwo.  W Systemie Dozoru Elektronicznego można odbywać również karę orzeczoną w wyroku łącznym – o ile nie przekracza 1 roku.

Jakie warunki trzeba spełniać, by sąd wydał taką zgodę?
Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów. We wniosku o odbywanie kary w SDE należy sądowi w szczególności wykazać, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Ponadto skazany musi wskazać miejsce swojego stałego pobytu, w którym karę tą będzie odbywał, zaś zamieszkałe tam wraz z nim osoby pełnoletnie powinny wyrazić na to pisemną zgodę, a także zgodę na możliwą kontrolę organu dozorującego.

Czy zgodę na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego może otrzymać skazany, który odbywa już karę?
Tak. Wystąpić o taką zgodę może zarówno skazany już odbywająca karę, ale również i skazany, który odbywania kary jeszcze nie rozpoczął i nawet w przypadku gdy upłynął już wyznaczony termin stawiennictwa w zakładzie karnym.

Na czym polega odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Skazany ma obowiązek nieprzerwanie nosić nadajnik, pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie, odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego, umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator, udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, stosownych wyjaśnień – również przy użyciu rejestratora stacjonarnego. Powinien dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą albo zniszczeniem oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną.

Jakie są warunki techniczne odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Kara w tym systemie może być wykonywana jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Zasadniczo teren Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego pozostaje w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego na tym terenie.  W każdym przypadku, Sąd do którego złożony zostanie przedmiotowy wniosek, zasięgnie informacji organu dozorującego o możliwościach technicznych istniejących pod adresem wskazanym przez skazanego jako miejsce odbywania kary. 

Czy skazany może opuszczać miejsce zamieszkania, w którym odbywa karę w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak. Sąd w orzeczeniu określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo opuścić miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu: zrobienia niezbędnych zakupów, udania się do pracy, kościoła,  sprawowania opieki nad dziećmi, odwiedzin członków rodziny, osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, edukacji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z adwokatem,

 Czy można otrzymać przepustkę lub zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego
Tak. Gdy zaistnieje zdarzenie szczególnie ważne dla skazanego, a dotyczące względów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, skazany może zwrócić się do kuratora sądowego o zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary na okres do 7 dni.

Czy można otrzymać przerwę w odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak, o ile przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów.

 

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Prawa osoby tymczasowo aresztowanej

unsplash

Tymczasowo aresztowany posiada prawa, które  wynikają już z samego faktu bycia podejrzanym i oskarżonym w postępowaniu karnym, ale również dotyczą technicznych kwestii związanych z izolacją w warunkach zakładu karnego.

Prawa procesowe

Podstawowym uprawnieniem tymczasowo aresztowanego, a jednocześnie podejrzanego, jest prawo do korzystania z pomocy adwokata, którego może ustanowić podejrzany. Jeśli jednak jest zatrzymany przez Policję albo tymczasowo aresztowany,  obrońcę może dla niego ustanowić każdy – zarówno osoba najbliższa, jak i osoba obca.
Im wcześniej obrońca zostanie ustanowiony, tym skuteczniej i efektywniej opracowana zostanie linia obrony dla podejrzanego/oskarżonego.

Podejrzany ma prawo do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na zadane mu przez Policję, Sąd czy Prokuratora pytania. Nie ma konieczności podania przyczyn odmowy.

Prawa związane z przebywaniem w Zakładzie Karnym

 • Prawo do widzenia i korespondencji
  Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie z osobą odwiedzającą go, po uzyskaniu stosownej zgody i co do zasady ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą. Może być to również osoba małoletnia, w tym poniżej 15 roku życia. W razie konieczności, w celu załatwienia stosownych spraw, tymczasowo aresztowany ma prawo do widzenia z notariuszem lub urzędnikiem.
  Ważne dla odwiedzanego i osoby odwiedzającej jest, by uzyskać zgodę na widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt. W przeciwnym razie widzenie odbywa się przez pleksę oddzielającą.
  Wzór wniosku o widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
  Tymczasowo aresztowany ma nieograniczone prawo do korespondowania z osobami najbliższymi, osobami trzecimi, ale również z wszelkimi instytucjami. Warunkiem jest, by treść korespondencji nie zawierała treści, które mogą być uznane za utrudniające postępowanie karne. Wówczas taka korespondencja zostanie zatrzymana.
  Czytaj: Odwiedziny, widzenia Zakład Karny Przytuły Stare – zasady, dni tygodnia, terminy i godziny.
 • Prawo do bycia bezpiecznym
  Tymczasowo aresztowany powinien zostać osadzony w takiej celi, by zapewnione miał bezpieczeństwo osobiste i wyeliminowane były zagrożenia ze strony innych współosadzonych, ale również ze strony samego osadzonego będącego w trudnej sytuacji emocjonalnej w postaci samoagresji.
 • Prawo do korzystania z opieki medycznej
  Tymczasowo aresztowany ma prawo do tego, by zapewniono mu niezbędną pomoc medyczną w postaci: bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, leków i artykułów sanitarnych. W chwili osadzenia, tymczasowo aresztowany powinien zostać poddany badaniom lekarskim, a sam wybór celi dla osadzonego, powinien uwzględniać zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne. Ma on prawo do korzystania ze środków leczniczych i higienicznych otrzymanych spoza areszty śledczego – po uzyskaniu zgody.
 • Prawo do korzystania z własnej odzieży i przedmiotów
  Tymczasowo aresztowany może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia. Po uzyskaniu zgody, tymczasowo aresztowanemu można dostarczać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.
 • Prawo do paczek żywnościowych oraz zakupu żywności
  Tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej trzy razy w miesiącu dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki pieniężne pozostające do jego dyspozycji w depozycie.
  Tymczasowo aresztowany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego, po złożeniu zamówienia na piśmie i pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
  Czytaj: Zasady przekazywania paczek żywnościowych Zakład Karny Przytuły Stare

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

 

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.