Nakaz Opuszczenia Lokalu

Adwokat Olga Garwarska

Nakaz opuszczenia lokalu

Od 30.11.2020r. poszkodowani przemocą domową otrzymali dodatkową ochronę prawną.

 

Ustawa obowiązująca od 30.11.2020r. zmieniła istotnie zakres ochrony prawnej udzielanej poszkodowanym przemocą w rodzinie. Nowe uprawnienia w tym zakresie nadano Policji. Wprowadzono nowy – przyspieszony tryb – rozpoznawania spraw w tym zakresie przez sądy. Nakaz opuszczenia lokalu oraz zakaz zbliżania się to istotne elementy ochrony praw osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

­Kiedy Policja może wydać nakaz lub zakaz wobec sprawcy przemocy domowej

Aktualnie szerokie uprawnienia w tym zakresie nadano Policji. Nawet podczas interwencji domowej, Policja może ustalić czy w rodzinie dochodzi do przemocy. W takim przypadku, policjant ma wówczas prawo wydać sprawcy określony nakaz lub zakaz. Nakaz dotyczy natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zakaz zobowiązuje do powstrzymania się od zbliżania do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz taki lub zakaz są natychmiast wykonalne.

­ Czas obowiązywania zakazu lub nakazu

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od dnia wydania. Jednak, na wniosek poszkodowanego złożony w stosownym czasie, sąd może udzielić zabezpieczenia również przez przedłużenie obowiązywania tego nakazu lub zakazu złożonego jednocześnie z wnioskiem o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie mu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zaskarżenie nakazu lub zakazu

Sprawcy przemocy w rodzinie przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia doręczenia nakazu lub zakazu, zaś sąd winien je rozpoznać w ciągu 3 dni.

O czym powinien pamiętać poszkodowany

Nakaz lub zakaz wydany przez Policję obowiązuje do 14 dni od doręczenia go sprawcy. W tym czasie poszkodowany winien złożyć do Sądu cywilnego wniosek o kontynuację takiego nakazu lub zakazu. Jednocześnie, wraz z wnioskiem, należy złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Jest to tymczasowe orzeczenie sądu, które może przedłużyć obowiązujący już nakaz lub zakaz aż do wydania prawomocnego postanowienia sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *