Nakaz Opuszczenia Lokalu

Adwokat Olga Garwarska

Nakaz opuszczenia lokalu

Od 30.11.2020r. poszkodowani przemocą domową otrzymali dodatkową ochronę prawną.

 

Ustawa obowiązująca od 30.11.2020r. zmieniła istotnie zakres ochrony prawnej udzielanej poszkodowanym przemocą w rodzinie. Nowe uprawnienia w tym zakresie nadano Policji. Wprowadzono nowy – przyspieszony tryb – rozpoznawania spraw w tym zakresie przez sądy. Nakaz opuszczenia lokalu oraz zakaz zbliżania się to istotne elementy ochrony praw osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

­Kiedy Policja może wydać nakaz lub zakaz wobec sprawcy przemocy domowej

Aktualnie szerokie uprawnienia w tym zakresie nadano Policji. Nawet podczas interwencji domowej, Policja może ustalić czy w rodzinie dochodzi do przemocy. W takim przypadku, policjant ma wówczas prawo wydać sprawcy określony nakaz lub zakaz. Nakaz dotyczy natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zakaz zobowiązuje do powstrzymania się od zbliżania do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz taki lub zakaz są natychmiast wykonalne.

­ Czas obowiązywania zakazu lub nakazu

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od dnia wydania. Jednak, na wniosek poszkodowanego złożony w stosownym czasie, sąd może udzielić zabezpieczenia również przez przedłużenie obowiązywania tego nakazu lub zakazu złożonego jednocześnie z wnioskiem o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie mu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zaskarżenie nakazu lub zakazu

Sprawcy przemocy w rodzinie przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia doręczenia nakazu lub zakazu, zaś sąd winien je rozpoznać w ciągu 3 dni.

O czym powinien pamiętać poszkodowany

Nakaz lub zakaz wydany przez Policję obowiązuje do 14 dni od doręczenia go sprawcy. W tym czasie poszkodowany winien złożyć do Sądu cywilnego wniosek o kontynuację takiego nakazu lub zakazu. Jednocześnie, wraz z wnioskiem, należy złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Jest to tymczasowe orzeczenie sądu, które może przedłużyć obowiązujący już nakaz lub zakaz aż do wydania prawomocnego postanowienia sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *