Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności-art. 150, 151 kkw

Unsplash

Z jakich powodów można wnosić o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?
Zasadniczo wniosek taki można uzasadniać przyczynami zdrowotnymi lub osobistymi dotyczącymi skazanego lub jego rodziny.

Art. 150 kodeksu karnego wykonawczego (dalej kkw) stanowi, że Sąd w pewnych przypadkach ma obowiązek orzec o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności. To wówczas gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiająca wykonywania tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Natomiast na podstawie art. 151 kkw sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 1 roku (a wobec kobiety ciężarnej albo osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem do 3 lat). Sąd może orzec to gdy natychmiastowe wykonania kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Chodzi tu o stan zdrowia skazanego, konieczność sprawowania opieki przez skazanego nad członkami rodziny lub zapewnienia środków na utrzymanie.  W każdym przypadku wniosek powinien zawierać należytą i przekonującą argumentację, popartą dowodami lub zgłoszone stosowne wnioski dowodowe.

Ile czasu może trwać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?
O
droczenie na podstawie art. 150 kkw orzeka się na czas aż do ustania przeszkody w jej odbyciu. Natomiast na podstawie art. 151 kkw – na okres do 1 roku. Czas odroczenia może zostać określony przez sąd na czas krótszy niż 1 rok np. na okres 6 miesięcy. Wówczas możliwe jest ponowne złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary, jednak łączny czas odroczenia nie może trwać dłużej niż 1 rok. Wspomnieć należy, że czas odroczenia wykonania kary wobec kobiety ciężarnej albo osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem może wynosić 3 lata.

Kiedy należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć po uprawomocnieniu się wyroku, niezależnie od tego czy skazany otrzymał wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Dobra praktyką jest, by wniosek złożyć jeszcze przed otrzymaniem wezwania. Możliwe jest również złożenie wniosku po otrzymaniu wezwania, a nawet po upływie wyznaczonego terminu do stawiennictwa, jednak zasadniczo w takim przypadku sytuacja skazanego może ulec skomplikowaniu – o czym poniżej. Należy również pamiętać o złożeniu z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem wniosku o dalsze odroczenie wykonania kary, jeśli dotychczas nie było orzeczone na maksymalny czas.

Czy wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności powoduje wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności?
Zgodnie z art. 9 § 4 kkw, złożenie takiego wniosku co do zasady nie wstrzymuje wykonania kary. Jednak  sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może jednak postanowić o wstrzymaniu wykonania kary. Dlatego, o ile takie szczególnie uzasadnione wypadki zachodzą, należy wraz z ewentualnie spóźnionym wnioskiem o odroczenie wykonania kary, złożyć również wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Wniosek taki winien zawierać szczególnie precyzyjną i przekonującą sąd argumentację.

Gdzie należy złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia i o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności?
Wnioski te należy złożyć do sądu wykonawczego tj. tego, który wydał wyrok w I instancji, nawet jeśli następnie taki wyrok został zmieniony przez sąd odwoławczy. Jeśli np. w I instancji orzekał Sąd Rejonowy Ostrołęka, a wyrok na skutek apelacji został zmieniony przez Sąd Okręgowy Ostrołęka, to sądem do którego należy złożyć takie wnioski będzie Sąd Rejonowy w Ostrołęce. Należy również rozważyć, czy wobec skazanego nie zachodzą warunki do złożenia wniosku o to by sąd orzekł odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – SDE. Czytaj więcej o SDE….

Czytaj również: Jak uniknąć wykonania kary pozbawienia wolności?

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

 

Tel. 691 158 100

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *